Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές

Εγκατάσταση λογισμικού, παραμετροποίηση και προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη

Εκπαίδευση χρηστών

Αναβαθμίσεις που παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης νέων και μελλοντικών αναγκών

Τηλεφωνική υποστήριξη

Επιτόπου μετάβαση για την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών σε όσο σύντομο χρόνο είναι δυνατόν

Απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote)